Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania https:// sklenenyshop.sk (ďalej len "webové rozhranie")

Správca osobných údajov:

REDEFIN s.r.o., so sídlom: U Výstaviště 1297/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, Česká republika

IČ: 28656563, DIČ: CZ28656563, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 45315

Adresa prevádzky: Skleněný shop cz, REDEFIN s.r.o., U Výstaviště 1297/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Telefónne číslo: + 420 581 332 455, e-mail: info@sklenenyshop.sk

Kontaktné údaje na správcu osobných údajov:

Adresa prevádzky: Skleněný shop cz, REDEFIN s.r.o., U Výstaviště 1297/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Telefónne číslo: + 420 581 332 455, e-mail: info@sklenenyshop.sk

Ďalšie kontaktné údaje nájdete na webovom rozhraní v sekcii kontakty.

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné oboznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich právach a povinnostiach.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 • Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, prihlasovacie meno do užívateľského konta;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.
 1. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV
  • Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení užívateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a uchovávaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

 • Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?
 • Osobné údaje zadané pri dopytovaní sa po tovare (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracuvávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracúvať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčných povinností, archivácie daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracúvať na základe plnenia zmluvy a výlučne na umožnenie prístupu, správy a na vedenie užívateľského účtu.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru obdobnému tomu, ktorý ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • V prípade, že nám dáte súhlas potvrdením na webovom rozhraní, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní (najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu) spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.
 • Vašu e-mailovú adresu a informáciu o vami zakúpenom tovare alebo službe môžeme využiť na základe nášho oprávneného záujmu za účelom kontroly a zlepšovania našich služieb a tovaru a zisťovania vašej spokojnosti, a to prostredníctvom služby "Overené zákazníkmi" poskytované spoločnoťou Heureka Shopping s.r.o. Vaša e-mailová adresa bude odovzdaná spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. za účelom zaslania hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi". Pokiaľ tento hodnotiaci dotazník vyplníte, spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. pre nás následne vyhodnotí vašu spätnú väzbu. Tento dotazník vám bude zaslaný na e-mailovú adresu po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom hodnotiť kvalitu našich služieb a produktov. Zasielanie hodnotiacich dotazníkov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.
 • Ak súhlasíte s odovzdaním osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá je potom môže použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Poskytnuté osobné údaje budú držané len po dobu nevyhnutnú k tomuto použitie.
 • Ak prostredníctvom súborov cookies dochádza k spracovaniu osobných údajov, tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením vášho internetového prehliadača), prípadne na základe nášho oprávneného záujmu alebo na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy (týka sa najmä cookies prvej strany), a to najmä na účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

 • Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre plnenie zmluvy a právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Pokiaľ nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu na účel zasielania obchodných oznámení a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje používané po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobný tomu, ktoré vám bol poskytnutý.

Daňový doklad bude uchovávaný po dobu 10 rokov počínajúc rokom nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy, za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona České republiky č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje potrebné pre uplatnenie práv z vadného plnenia, pre ochranu našich právnych nárokov, pre poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii a súdom spracovávame po dobu premlčacích lehôt, záručnej doby na tovar a  iných lehôt a dôb v súlade s platnými právnymi predpismi.

Po uplynutí lehôt osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme.

 1. VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM
  • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tzn. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolanie súhlasu so spracovaním.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či spracovávame vaše osobné údaje. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä na tieto informácie:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uchovávané.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

 • Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracúvania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávať.

 • Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracúvaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracúvanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovávania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovávania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu.

Pri obmedzení spracúvania údajov sme oprávnení vaše osobné údaje iba uložiť; ďalšie spracúvanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracúvaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overovania presnosti údajov.

 • Právo na prenos údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

 • Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ nebudete s našim postupom spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vášho oprávnenia obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenska v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 1. SPRÁVA A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Kto vaše osobné údaje spracúva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, ktorý je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom, dodávateľom cloudových úložísk, správcom e-mailových kampaní, spoločnosti poskytujúce certifikát "Overené zákazníkmi", externým účtovníkom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností.

Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám tiež oznámime na základe vášho dotazu.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, s výnimkou ak to bude nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami stanovenými nariadením.

 • Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 1. SÚBORY COOKIES
  • Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 • Aké cookies a na aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

 • cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;
  • nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
  • výkonnostné cookies - slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;
 • cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;
  • funkčné cookies - slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania si prihlasovacích údajov, geolokácie pod .; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov;
  • cielené a reklamné cookies - slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

 

 • Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len "Google"), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Služba Google Analytics slúži na získanie štatistických informácií o vašom užívaní webového rozhrania. Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najviac potom po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.

Služba Google Ads slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a k opätovnému zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najdlhšie po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.

Služba Facebook Pixel slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook Inc. a k opätovnému zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najdlhšie po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.

Služba Sklik.cz slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Seznam.cz a k opätovnému zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najdlhšie po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie údajov upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, v prípade ak používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

 • Ako nastaviť a prípadne odmietnuť spracovanie súborov cookies

Návod, ako správne nastaviť a spravovať spracovanie súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, nájdete tu:

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

                             

Tieto Zásady sú platné a účinné od 8. 10. 2021