Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu SKLENENÝ SHOP SK umiestneného na webovom rozhraní http://www.sklenenyshop.sk/ (ďalej len "webové rozhranie") medzi

Našou spoločnosťou:

REDEFIN s.r.o., so sídlom: U Výstaviště 1297/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28656563, DIČ: CZ28656563, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 45315

Adresa prevádzky: Skleněný shop cz, REDEFIN s.r.o., U Výstaviště 1297/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Telefónne číslo: + 420 581 332 455, e-mail: info@sklenenyshop.sk

Ďalšie kontaktné údaje nájdete na webovom rozhraní v sekcii kontakty.

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám dohodnutú cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa rovnako nachádzajú v článku 2. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 3 a 4. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 5. Reklamácie sa riadia naším .

Ak ste spotrebiteľ, kúpna cena (alebo len "cena") zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov Vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ak ste podnikateľ alebo právnická osoba, je možné v zmluve dohodnúť ustanovenia odlišné od obchodných podmienok a tieto výnimky vzhľadom majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 • Vzťahuje sa kúpna zmluva výlučne na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa v týchto obchodných podmienkach označuje akákoľvek zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

 • Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, či výkonu samostatného povolania.

V opačnom prípade sa nejedná o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa príslušných právnych predpisov a niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok, ak nie ste spotrebiteľ nemáte napríklad právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. 

Ak v objednávke uvediete údaje, z ktorých bude zrejmé, že zmluvu neuzatvárate ako spotrebiteľ, napríklad ak uvediete identifikačné číslo, máme za to, že ste podnikateľom.

 • Aké zvláštne práva máte ako spotrebiteľ?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
 • právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);
 • nárok na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 11.3 týchto obchodných podmienok);
  • Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentami:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadai ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia slovenským právnym poriadkom, najmä týmito právnymi predpismi:

 • zákonom č. 40/1964 Z. z., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov, a súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej len „občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (pokiaľ ste spotrebiteľ);
 • zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (pokiaľ ste spotrebiteľ).

Ak náš právny pomer obsahuje medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je Vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

 • Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

 • Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použijú sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac blížia. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 1. ZMLUVA
  • Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov (pre spotrebiteľov sa táto cena tovaru nezvyšuje). Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

 • Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne aj fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky máte stále možnosť skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré ste do objednávky vložili, a skontrolovať konečnú cenu (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

 • Kedy dôjde k uzatvoreniu zmluvy?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú uvedené na webovom rozhraní.

 • Môžete už odoslanú objednávku zmeniť alebo zrušiť?

Ak ste spotrebiteľom, objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. nebolo Vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmena objednávky je možná len po dohode s nami. Ak je takto zrušená alebo zmenená objednávka týka tovaru, u ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme v súvislosti so zmluvou už vynaložili.

Ak ste podnikateľom, v prípade zrušenia objednávky z Vašej strany máme nárok na storno poplatok vo výške 50 % z ceny tovaru.

 • Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

Podnikatelia môžu využívať zliav a ďalších výhod podľa informácií dostupných na webovom rozhraní.

Pokiaľ cena uvedená u tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že došlo ku evidentnej technickej chybe na našej strane pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto celkom evidentne chybnú cenu ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

 • Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán na jednej listine. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Ak ste spotrebiteľom, tak Vám dokumenty tvoriace zmluvu budú zaslané e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačené poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

 • Čo ak nerozumiete nejakej časti zmluvy?

V prípade dotazov k obchodným podmienkam alebo zmluvným ustanoveniam nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 • V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom alebo českom jazyku, výslovne sa môžeme dohodnúť aj na inom zmluvnom jazyku.

 • Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Na vyžiadanie Vám ju zašleme. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu je možné uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny a číslo účtu bude uvedené pri potvrdení objednávky).
 • platobnou metódou "Twisto" (spočívajúcej v odložení platby o 14 dní, prípadne o dlhší časový úsek, za poplatok podľa podmienok Twisto).
 • Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní, alebo si ich môžeme individuálne dohodnúť.

Platba platobnou metódou "Twisto" je poskytovaná spoločnosťou Twisto payments a.s., so sídlom Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 01615165, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 19085 (ďalej len "Twisto"), na základe postúpenia pohľadávky na úhradu celkovej kúpnej ceny s predĺženou splatnosťou na spoločnosť Twisto, a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach Twisto.

V prípade, že si vyberiete platobnú metódu "Twisto", tak vyhlasujete, že ste spôsobilý konať právne úkony, starší ako 18 rokov a zároveň, že ste si vedomí toho, že platobná metóda "Twisto" a služba "Twisto" ako taká je určená iba osobám spĺňajúcim tieto požiadavky.

V prípade využitia platobnej metódy "Twisto" sa splatnosť kúpnej ceny riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami Twisto.

Nezaručujeme a nie sme povinní Vám zaistiť nepretržitý prístup k využívaniu platobnej metódy "Twisto".

Zvolením platobnej metódy "Twisto" a následným odsúhlasením voľby platobnej metódy "Twisto" spoločnosti Twisto zároveň súhlasíte s Všeobecnými obchodnými podmienkami Twisto. V prípade, že Vám spoločnosť Twisto odmietne poskytnú platobnú metódu, resp. službu "Twisto", bude Vaša objednávka (resp. zmluva) zrušená. V tomto prípade môžete urobiť novú objednávku a zvoliť inú platobnú metódu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nie sme účastníkom zmluvných vzťahov medzi Vami a spoločnosťou Twisto. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za splnenie povinností zo sprostredkovateľskej zmluvy ani nenesieme zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá Vám vznikne v súvislosti so sprostredkovateľskou zmluvou.

 • Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní.
 • Ak ste spotrebiteľom, v objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

 

 • Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. týchto obchodných podmienok alebo od vystavenia zálohovej faktúry, cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Ak neobdržíme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade platby metódou „Twisto“ podľa článku 3.1. týchto obchodných podmienok.

 • V akej mene môžete platiť?

Platba za tovar je možná v českých korunách (Kč) alebo v eurách (EUR). V iných menách je možné platiť len po dohode s nami. Môžeme požadovať zálohu alebo úhradu predom

 • Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 5.000,-Kč/ 200,-EUR.

Zálohu vo výške 100% spravidla požadujeme u tovaru vyrábaného na zákazku, tj. hlavne u pieskovaného tovaru.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním. Rovnako sme oprávnení neumožniť platbu až po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov - podnikateľov.

 • Ako vystavujeme daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

 1. DODACIE PODMIENKY
  • Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane nákladov na jeho dodanie sú uvedené na  . Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá v sebe bude zahŕňať aj náklady na zvolený spôsob dopravy.

 • Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a povahe tovaru a na cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

Ak ste spotrebiteľom, tak v objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

 • Kedy Vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a zvolenom spôsobe dopravy a platby.

Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do piatich pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). Doba dodania sa primerane predlžuje v prípade odsúhlasenej zmeny Vašej objednávky.

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

 • Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť jeho obalu. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

 • Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. 

V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť.

 • Ako postupovať pri prevzatí tovaru ak nie ste spotrebiteľom?

Okamžite po prevzatí tovaru ste povinní skontrolovať tovar, najmä ste povinní skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu ste povinní nám ho oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené vady ste povinní vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu nám zaslať spolu s oznámením vady. Ak ste podnikateľ a neoznámite nám nesúlad dodaného tovaru vo vyššie uvedenej lehote, zanikajú Vaše práva spojené s prevzatím tovaru.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  • Ak ste spotrebiteľom, platia pre Vás ustanovenia o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedené v bodoch 5.2. až 5.8. týchto obchodných podmienok. Ak nie ste spotrebiteľom (napr. tovar nakupujete ako podnikateľ), platia pre Vás ustanovenia o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedené v bodoch 5.3., 5.7. a 5.9. - 5.11.
  • Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu podľa zákona odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. U nás môžete (nad rámec zákonnej úpravy) od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať pomocou nášho formulára na webovom rozhraní, e-mailom alebo na našu doručovaciu adresu. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme. Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

 • Aké dôsledky má odstúpenie od zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy uzavretá.

Ak Vám bol Vám spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom. V prípade, že dôjde k čiastočnému odstúpeniu od zmluvy, tj. odstúpite od časti objednávky, čím dôjde k zníženiu ceny objednávky a zníženie tejto ceny objednávky ovplyvní splnenie podmienok pre poskytnutie ďalších výhod, napr. zľavy či služby zadarmo, sme oprávnení Vám tieto poskytnuté výhody spätne napočítať v plnej hodnote a nárok na úhradu týchto výhod započítať oproti Vášmu nároku na vrátenie časti kúpnej ceny.

 • Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy?

V súlade s § 7 odstavec 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, nie je možné odstúpiť mimo iné od zmlúv, ktorých predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
  • Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, odporúčame použiť formulár uvedený na našom webovom rozhraní, ktorý Vás prevedie procesom vrátenia tovaru. Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu nášho sídla, prípadne predajne, ak je zriadená. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, čistý a bez opotrebenia, ak je to možné, v pôvodnom obale.

K vrátenému tovaru priložte:

-       kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie tovaru;

-       písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí, v ktorom uvediete hlavne akým spôsobom požadujete peniaze vrátiť, Vašu kontaktnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy, ak boli dodržané zákonné podmienky.

 • Kedy dostanete naspäť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 • Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu Vám nebude vrátená kúpna cena (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode).

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, tj. vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

 • Kedy môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • v dôsledku technickej chyby bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
 • neobdržali sme od Vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie od zmluvy je voči Vám účinné okamžikom, kedy Vám bolo doručené.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku najneskôr do 5 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

 • Kedy môžeme my odstúpiť od zmluvy ak nie ste spotrebiteľom.

Nad rámec dôvodov uvedených v článku 5.8. týchto obchodných podmienok, môžeme od zmluvy odstúpiť do doby, než prevezmete tovar. V takom prípade Vám vrátime kúpnu cenu, ktorú ste už zaplatil, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám oznámite, alebo na účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám žiaden do 5 dní od odstúpenia neoznámite).

Ďalej sme oprávnení odstúpiť od zmluvy, ak ste v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 2 týždne od dátumu splatnosti.

 • Kedy môžete odstúpiť od zmluvy ak nie ste spotrebiteľom.

V prípade, ak nie ste spotrebiteľom a tovar kupujete napr. v rámci podnikateľskej činnosti, ste oprávnení odstúpiť od zmluvy, ak sme v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

Nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez vád.

 • Ako odstúpiť od zmluvy, ak ste podnikateľom?

Odstúpenie od zmluvy musíte podať písomne, v prípade zmlúv uzatvorených elektronicky môžete odstúpiť tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a nasl. občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom .

Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

 1. OCHRANA OBCHODEJHO TAJOMSTAVA A NAŠEJ OBCHODNEJ POLITIKY (platí len pre podnikateľov)
  • Pri dojednávaní zmluvy a jej plnení Vám môžu byť oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ich dôvernosť vyplýva priamo z ich povahy. Vy sa zaväzuje tieto informácie najmä:
 • uchovávať ako dôverné;
 • neposkytnúť ich bez nášho súhlasu inej osobe;
 • nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;
 • nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
  • Ďalej sa zaväzujete, že nebudete bez nášho súhlasu robiť kópie podkladov, ktoré sme Vám odovzdali.
  • V prípade, že opakovane a závažne porušujete pri svojej obchodnej činnosti našu obchodnú politiku alebo obchodnú politiku výrobcu tovaru, môžeme spoluprácu s Vami ukončiť. V takom prípade si vyhradzujeme tiež právo odstúpiť od akejkoľvek zmluvy uzatvorenej s Vami.
 1. REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.

Pre prístup do užívateľského účtu sú vyžadované užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvedené pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založenie boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Prostredníctvom užívateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA
  • Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 

 • Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť ako držiteľ autorských práv má najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu

 

 1. OSTATNÉ VZŤAHY SÚVISIACE S VYUŽÍVANÍM WEBOVÉHO ROZHRANIA
  • Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
  • Nenesieme zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla Vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
  • Nemôžeme Vám zaručiť neprerušovaný prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a užívaní webového rozhrania, vrátane prípadnej škody, ktorá vznikne pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.
  • Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Na našu činnosť sa nevzťahujú iné povolenia.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

 • Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 11.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexy správania, ani žiadne kódexy nedodržiavame.

 • Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak medzi nami vznikne spor zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamo, mate právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27; webové rozhranie: www.soi.sk,; elektronický kontakt: adr@soi.sk, ars@soi.sk; telefón: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 ) za účelom alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa doručenia našej zamietavej odpovede na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy nám spotrebiteľ odoslal žiadosť o nápravu, na ktorú sme neodpovedali. Subjekt alternatívneho riešenia sporu odmietne návrh na riešenie pokiaľ sa nám nepodarí vyriešiť spor komunikáciou alebo pokiaľ vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru, ktorý ste od nás zakúpili a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporu môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ďalej iste oprávnený, v prípade cezhraničného sporu, obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 • Čo by ste ešte mali vedieť?

Poskytovanie informácií o tovare sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011, o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Základné informácie o skladovaní a spotrebe sú k dispozícii na webovom rozhraní. Plné znenie informácií o produktoch podľa nariadenia Vám bude na požiadanie bude predložené v sídle, predajni či pri dovoze tovaru. Informácie Vám poskytneme aj na základe vašej telefonickej alebo e-mailovej žiadosti.

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady, ktoré vzniknú pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 8.10.2021